Cele i zadania Związku

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych zawodowych i socjalnych członków Związku, a w szczególności:

Pobierz kartę członkowską

  1. Zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

  2. Reprezentowanie swoich członków, wobec pracodawców,

  3. Ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,

  4. Podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,

  5. Występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,

  6. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,

  7. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku.

  8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów,   a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  9. Szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe, dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  10. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych.

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.